Cjenovnik usluga odvoza i deponovanja smeća

 

Broj: 01-751/23-2

Datum, 04.05.2023. godine

 

Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 11/21), odredbi člana 8. Zakona o javnim preduzećima F BiH ("Sl. novine FBiH", br. 8/2005, 81/2008, 22/2009 i 109/2012), člana 257. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15), te odredbi člana 40. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, Nadzorni odbor preduzeća na sjednici 19. redovnoj sjednici održanoj dana 04.05.2023. godine donosi O D L U K U o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području grada Tuzla

 

 Član 1.

  1. CIJENE USLUGE ZA DOMAĆINSTVA

 

RB

USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

CIJENA BEZ PDV-a

1

Cijena usluge po članu domaćinstva u kolektivnom stanovanju

4,00 KM

2

Cijena usluge u individualnom stanovanju do 100 m2  (paušalno)

11,00 KM

3

Cijena usluge u individualnom stanovanju 100-150 m2 (paušalno)

14,00 KM

4

Cijena usluge u individualnom stanovanju preko 150 m2 (paušalno)

21,00 KM

    5

Cijene usluge u vikendicama i stambenim objektima koji se privremeno/povremeno koriste (paušalno)

4,00 KM

    6

Naknada za deponovanje

2,50 KM

  

  1. CIJENE USLUGE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

 

RB

USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE PREMA POVRŠINI KORIŠTENOG PROSTORA

CIJENA BEZ PDV-a

(KM/m2)

1

POSLOVNI PROSTOR I KATEGORIJE (pekare na čvrsto gorivo, mesnice, ugostiteljski objekti (restorani, aščinice, ćevabdžinice, buregdžinice), trgovinske radnje prehrambene i mješovite robe, voća i povrća, kao i djelatnosti slične namjene)

1,30

2

POSLOVNI PROSTOR II KATEGORIJE (kafane, kafeslastičarne, picerije, slastičarne, automehaničari, autolimari, autoelektričari, autootpad, stakloresci, limari, bravari, i slični zanati, vulkanizeri, stolari, obućari, električari, krojači, štamparije, vodoinstalateri, trgovinske radnje elektromaterijala, autodijelova, vodomaterijala, boja i lakova, konfekcije, metražne robe, sportske opreme, audio i video tehnike, kompjutera i kompjuterske opreme, obuće, posuđa i slično, benzinske stanice, knjižare, cvjećare, pržionice kafe, punionice sokova, pekare na plin, mazut i električnu energiju, autopraonice, brijačko frizerski saloni, butici, kao i djelatnosti slične namjene)

1,10

3

POSLOVNI PROSTOR III KATEGORIJE (parfimerije, saloni za ljepotu i masažu, kozmetički saloni, privatne ljekarske prakse, stomatološke ordinacije, apoteke, rehabilitacioni centri, pečatoresci, servisi za opravku kućanskih aparata, saloni zabave, fotografi, fotokopirnice, knjigovodstveni servisi, urari, zlatari, advokati, notari, sudski tumači, prevodioci, videoteke, auto škole, škole stranih jezika, špedicije, agencije, biroi, predstavništva, osiguravajuća društva, optičari, udruženja građana, sjedišta političkih stranaka, kao i djelatnosti slične namjene)

0,85

4

POSLONI PROSTOR IV KATEGORIJE (saloni automobila, prodavnice namještaja, tepiha i sl. mega i supermarketi, robne kuće, izložbeno – galerijski prostori, predstavništva za prodaju roba na veliko, carinski terminali kao i djelatnosti slične namjene, banke, mikrokreditne organizacije)

0,65

5

POSLOVNI PROSTOR V KATEGORIJE (korisnici iz oblasti privrede i ustanove, instituti, organi uprave, pijace i slično)

0,45

6

POSLOVNI PROSTOR VI KATEGORIJE (iz oblasti javnog zdravstva, školstva, kulture i sporta, vjerske institucije, administrativne prostorije humanitarnih organizacija, dobrotvornih i nacionalnih društava)

0,30

7

PAUŠAL (svi objekti do 30m2 bez obzira na djelatnost)

25,00

 

Član 2.

Naknada za sve korisnike usluga vršit će se putem ispostavljanja mjesečnih faktura  Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ d.o.o. Tuzla.

 

Član 3.

Davalac usluge može, na zahtjev korisnika, izvršiti korekciju načina obračuna cijene usluge odvoza smeća, i to:

-          za individualne stambene objekte (kuće) u kojima živi samo jedan član domaćinstva, obračun se može vršiti na osnovu broja članova, a ne prema površini stambenog objekta;

-          za kolektivne stambene objekte (stanove) u kojima živi preko četiri člana domaćinstva, obračun se može vršiti tako što će se računati maksimalno četiri člana.

 

Korisnici usluga su dužni priložiti potrebnu dokumentaciju, kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za korekciju načina obračuna cijene odvoza smeća.

 

Član 4.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ d.o.o. Tuzla će, na prijedlog uprave društva, korisnike usluga koji nisu obuhvaćeni ovom Odlukom, svrstati u kategoriju za plaćanje naknada prema najbližoj kategoriji korisnika.

 

Član 5.

 

Danom stupanja na snagu Odluke o davanju saglasnosti na ovu Odluku od strane Gradskog vijeća Grada Tuzla, prestaju da važe Odluka o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla broj 01-874/13 od 17.05.2013. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla broj 01-1553/14-3 od 18.08.2014. godine.  

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu nakon donošenja Odluke o davanju saglasnosti na istu od strane Gradskog vijeća Grada Tuzla.

 

Predsjednica Nadzornog odbora

Jasmina Hasanefendić-Šimleša, dipl.pravnik


1. Mašinsko pranje javnih asfaltnih površina Pranje saobraćajnica predstavlja uslugu kojom se prema utvrđenom planu i programu vrši čišćenje javnih asfaltnih površina na području

1. Obavlja poslove zimskog održavanja saobraćajnica, i javnih asfaltnih površina u nadležnosti grada. 2. Mehanizaciju čine kamioni i traktori opremljeni čeonim plugovima za odbacivanje snijega,

Obavljanje dimnjačarskih poslova, kao komunalne djelatnosti od javnog interesa za Grad Tuzla, organizuje se u cilju zaštite života ljudi i imovine te sprječavanja i otklanjanja

IZVJEŠTAJI

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD 

01.01.2022. - 31.12.2022.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

 O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD 

01.01.2021. - 31.12.2021.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2020. - 31.12.2020.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018.

PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.

   
PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE    

 

© 2024 JKP Komunalac Tuzla. Sva prava zadržana.